របៀបធ្វើ សម្លម្ជូរយួន | How To Make Vietnamese Sour Fish - មេផ្ទះ (Housewife)

author មេផ្ទះ (Housewife)   4 мес. назад
132,571 views

1,725 Like   93 Dislike

របៀបធ្វើ ទឹកគ្រឿងបន្លែស្រស់ | Cambodia Foods | Asia Foods - មេផ្ទះ (Housewife)

របៀបធ្វើ ទឹកគ្រឿងបន្លែស្រស់ | Cambodia Foods | Asia Foods - មេផ្ទះ (Housewife) If you like my video please click subscribe to get more new video every day. រូបមន្តមានក្នុងវីដេអូ៖ https://youtu.be/SUQtR6_2XaE ============================================== Follow us: twitter: https://twitter.com/prumnem Instagram: https://www.instagram.com/prum_nem/ facebook page: https://www.facebook.com/tamdanmerl

របៀបដុតមាន់ត្រយ៉ូងចេកកូកា | Roasted Chicken with Cocacola and Banana Flower - មេផ្ទះ (Ho...

សួស្តីបងប្អូនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរព ថ្ងៃនេះឆានែល មេផ្ទះ (Housewife) ចង់បង្ហាបង្ហាញបងប្អូនឲ្យចេះធ្វើម្ហូបខ្មែរ។ ការបង្ហាញច្បាស់ៗ ប្រាប់ពីគ្រឿងផ្សំបាន លម្អិតល្អ ការពន្យល់ក្បោះក្បាយធានាថាទស្សនាហើយបងប្អូននិងឆាប់ចេះធ្វវា។ Dear brothers and sisters, today, the Housewife wants to show you how to cook Khmer food. A clear presentation of the ingredients is incomplete, the detailed explanation ensures that you visit and you will soon be able to do it.

សម្លម្ជូរគ្រឿងសាច់គោ | Samlor Maju Kroeng sach Kor | Khmer Food

សម្លម្ជូរគ្រឿងសាច់គោ | Samlor Maju Kroeng sach Kor | Khmer Food | Khmer Cooking | Easy Cooking

How to cook Balbacua

Please visit our page on facebook https://www.facebook.com/PANLASANGMAMAMAYANG/ Music credit Kevin MacLeod Artist: http://incompetech.com/

Roasted Chicken with CoCaCola and Banana Flower - Asian Food Recipes, Cambodia Food Cooking

If you like watching Asian Street Food Video, you are finding the right place. In here we did the Fast Food Street in Asia, especially Cambodian Food. * Subscribe & More Videos ▶ https://goo.gl/n7LYdx * Watch Playlist ▶ Asian Street Food Videos: https://goo.gl/KGsA3Z Please check out more popular Asian Street Food - Fast Food Street in Asia below: ================================================================= 01: https://www.youtube.com/watch?v=m1szQSdIjd0 02: https://www.youtube.com/watch?v=TTHROn9-HGk 03: https://www.youtube.com/watch?v=kNxSGXoPUzY 04: https://www.youtube.com/watch?v=ReaWqW4i21w 05: https://www.youtube.com/watch?v=iOKQdWrVIPo 06: https://www.youtube.com/watch?v=nupNS8gEWkY 07: https://www.youtube.com/watch?v=4iyIRSjmHAM 08: https://www.youtube.com/watch?v=1rLf7iOoR2I 09: https://www.youtube.com/watch?v=HK4Fb5CCu0Q 10: https://www.youtube.com/watch?v=5Kqel9sHYlI 11: https://www.youtube.com/watch?v=PYfjhEGBU-A Check Out Our Links: + Facebook: https://www.facebook.com/streetfoodvdo/ + Twitter: https://www.twitter.com/streetfoodvdo + Google+: https://goo.gl/cReiwS + Youtube: https://www.youtube.com/streetfoodvdo

របៀបធ្វើ សម្លម្ជូរយួន | How To Make Vietnamese Sour Fish - មេផ្ទះ (Housewife)
==============================================
Vietnamese Sour Fish Soup Recipe (Canh Chua Cá)
Rich with contrasts, Vietnamese Sour Fish Soup (Canh Chua Ca) is easy to like. The tamarind and pineapple provide a sweet-and-sour edge, while the okra, tomato, and bean sprouts offer spongy, soft, and crunchy textures. The catfish and cumin ground the dish with their pungent, earthy qualities. If rice paddy herb (rau om) is available, use it for a citrusy accent.
Sour fish soups are eaten throughout Southeast Asia. Vietnamese Food often includes sliced taro stems (bạc hà), a flavorless ingredient known for its ability to absorb other flavors. I generally omit the stems because they don’t contribute much to the soup, and instead increase the amount of okra, which is added at the end. If you can’t find fresh okra, use frozen whole okra, thawing it and slicing it before you add it to the pan. When fresh or frozen pineapple isn’t around, don’t resort to canned. It is not the same. Vietnamese Sour Fish Soup Recipe (Canh Chua Cá) will be a bit tangier but equally sensational without the pineapple.

Comments for video: