របៀបធ្វើ សម្លម្ជូរយួន | How To Make Vietnamese Sour Fish - មេផ្ទះ (Housewife)

author មេផ្ទះ (Housewife)   2 мес. назад
80,716 views

1,003 Like   64 Dislike

របៀបធ្វើងាំង៉ូវមាន់ | Pickled Lime Soup - មេផ្ទះ (Housewife)

របៀបធ្វើងាំង៉ូវមាន់ | Pickled Lime Soup - មេផ្ទះ (Housewife) គ្រឿងផ្សំមាននៅក្នុងវីដេអូបងប្អូនចុច ក្នុង Link នៅខាងក្រោម៖ https://youtu.be/m3cVKm0XP_U បើពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមចុច SUBSCRIBE ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗ

របៀប ឆាគុយទាវជាមួយសាច់ជ្រូក | Stir-Fried Noodle with Pork | មេផ្ទះ (Housewife)

របៀប ឆាគុយទាវជាមួយសាច់ជ្រូក | Stir-Fried Noodle with Pork | មេផ្ទះ (Housewife) រូបមន្តនៅក្នុងវីដេអូ៖ https://youtu.be/syATsEOKP6I

Fried Fish Ginger - Asian Food Recipes, Cambodian food Cooking, Village Food Factory

If you like watching Asian Street Food Video, you are finding the right place. In here we did the Fast Food Street in Asia, especially Cambodian Food. * Subscribe & More Videos ▶ https://goo.gl/n7LYdx * Watch Playlist ▶ Asian Street Food Videos: https://goo.gl/KGsA3Z Please check out more popular Asian Street Food - Fast Food Street in Asia below: ================================================================= 01: https://www.youtube.com/watch?v=m1szQSdIjd0 02: https://www.youtube.com/watch?v=TTHROn9-HGk 03: https://www.youtube.com/watch?v=kNxSGXoPUzY 04: https://www.youtube.com/watch?v=ReaWqW4i21w 05: https://www.youtube.com/watch?v=iOKQdWrVIPo 06: https://www.youtube.com/watch?v=nupNS8gEWkY 07: https://www.youtube.com/watch?v=4iyIRSjmHAM 08: https://www.youtube.com/watch?v=1rLf7iOoR2I 09: https://www.youtube.com/watch?v=HK4Fb5CCu0Q 10: https://www.youtube.com/watch?v=5Kqel9sHYlI 11: https://www.youtube.com/watch?v=PYfjhEGBU-A Check Out Our Links: + Facebook: https://www.facebook.com/streetfoodvdo/ + Twitter: https://www.twitter.com/streetfoodvdo + Google+: https://goo.gl/cReiwS + Youtube: https://www.youtube.com/streetfoodvdo

សណ្តែកបណ្តុះ, Grow bean sprout 4 days at home

Home grow organic bean sprout at home, it's easy and healthy... Thanks for watching, please subscribe to our channel. We have more delicious Asian cuisines and desserts to show you more. Join us on FB: https://www.facebook.com/thida.chan.7399 Music: Youtube-audio library

GN: Alamin ang mga bagong Squid recipes (050612)

Good News rounds up the week's positive and feel-good Philippine news. The program is hosted by Vicky Morales and airs Sunday at 8:00 PM on GMA News TV. For more videos from Good News, visit http://www.gmanetwork.com/goodnews

របៀបធ្វើ សម្លម្ជូរយួន | How To Make Vietnamese Sour Fish - មេផ្ទះ (Housewife)
==============================================
Vietnamese Sour Fish Soup Recipe (Canh Chua Cá)
Rich with contrasts, Vietnamese Sour Fish Soup (Canh Chua Ca) is easy to like. The tamarind and pineapple provide a sweet-and-sour edge, while the okra, tomato, and bean sprouts offer spongy, soft, and crunchy textures. The catfish and cumin ground the dish with their pungent, earthy qualities. If rice paddy herb (rau om) is available, use it for a citrusy accent.
Sour fish soups are eaten throughout Southeast Asia. Vietnamese Food often includes sliced taro stems (bạc hà), a flavorless ingredient known for its ability to absorb other flavors. I generally omit the stems because they don’t contribute much to the soup, and instead increase the amount of okra, which is added at the end. If you can’t find fresh okra, use frozen whole okra, thawing it and slicing it before you add it to the pan. When fresh or frozen pineapple isn’t around, don’t resort to canned. It is not the same. Vietnamese Sour Fish Soup Recipe (Canh Chua Cá) will be a bit tangier but equally sensational without the pineapple.

Comments for video: